۱۳۹۲ آبان ۲۶, یکشنبه

دانلود کتاب آموزش حسابداری مقدماتی (مطابق با سرفصل های فنی و حرفه ای)


امروزه آشنایی با مفاهیم حسابداری برای تمام کسانی که به انجام فعالیت های اقتصادی می پردازند از ضرورت های اجتناب ناپذیر است.  در ادامه کتابی را برای دانلود قرار داده ایم که مرجع درس حسابداری مقدماتی برای دانش آموزان کار دانش و دانش پژوهان آزاد فنی حرفه ای است. در کتاب حاضر سعی شده است که رئوس کلی مباحث حسابداری در حدی که با مطالعه ی آن بتوان به عنوان حسابدار یک مؤسسه ی کوچک فعالیت نمود، تشریح شود.

 «سرفصل های کتاب» فصـل اول - عملكـرد مالی مؤسسه
 • مفهوم و تعریف حسابداری
 • اصطلاحات حسابداری
 • معادله ی اساسی حسابداری
 • رویدادهای مالی
 • ماهیت حساب ها
 • انواع واحد های اقتصادی
 • رشته های تخصصی حسابداری
 • استفاده كنندگان اطلاعات حسابداری
 • دوره ی مالی
 • فعالیت مالی (رویداد مالی)
 • چرخــه حســابداری (دوره ی عمــل حسابداری)
 • اسنادو دفاتر حسابداری
 • اصول و مفاهیم اولیه حسابداری

  فصـل دوم - ثبـت و گزارش حساب ها
 • تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی
 • اصــول و نحــوه ی تنظیــم ســند حسابداری (ثبت رویدادهای مالی در سند حسابداری)
 • دفاتر قانونی
 • دفتر روزنامه
 • دفتر كل
 • تراز آزمایشی
 • دفتر معین
 • مثال جامع فهرســت حســاب ها و كدگــذاری حساب ها
 • ثبت درآمدها و هزینه ها درمؤسســات خدماتی
 • برداشت صاحب سرمایه

  فصـل سـوم - تهیـه ی صورت های مالی
 • صورت سود وزیان
 • صورت سرمایه
 • ترازنامه (صورت وضعیت مالی)
 • تهیه ی گزارش از مانده حســاب ها در پایان دوره ی مالی
 • تهیــه ی گــزارش از ماهیــت مانده ی حساب ها

  فصـل چهـارم- عملیـات حسابداری در مؤسسات بازرگانی
 • حساب خرید
 • ثبت حساب های خرید
 • انواع تخفیفات و برگشت از خرید كالا و نحوه ی ثبت آن
 • پرداخت وجه خریدهای نسیه
 • حساب فروش
 • ثبت حساب های فروش انــواع تخفیفات و برگشــت از فروش كالا و نحوه ی ثبت آن ها
 • دریافت وجه فروش های نسیه
 • موجودی كالا وحساب های مربوطه روش های نگهداری و كنترل موجودی كالا
 • روش ثبت دائمی موجودی كالا
 • روش ثبت ادواری موجودی كالا
 • انبارگردانی موجودی كالا
 • روش های ارزیابی موجودی كالا اثر تغییــرات موجودی كالا بر ســود مؤسسه
 • گزارش مانده ی حســاب های خرید و فروش در پایان دوره ی مالی
 • روش ثبت دائمی موجودی كالا ارزیابی موجــودی كالا در روش ثبت دائمی
 • محاســبه ی بهای تمام شده ی كالای فــروش رفتــه بــا اســتفاده از روش شناسایی ویژه
 • محاســبه ی بهای تمام شده ی كالای فــروش رفتــه بــا اســتفاده از روش میانگین موزون
 • محاســبه ی بهای تمام شده ی كالای فروش رفته با اســتفاده از روش اولین (FIFOصادره از اولین وارده)
 • محاســبه ی بهای تمام شده ی كالای فروش رفته با اســتفاده از روش اولین (LIFOصادره از آخرین وارده)

  فصل پنجم- اسناد تجاری
 • مفهوم اسناد تجاری
 • چک
 • سفته
 • برات ثبــت ســفته در دفاتــر حســابداری صاد ركننده سفته
 • ثبــت ســفته در دفاتــر حســابداری دریافت كننده ی سفته
 • سفته ی موجود در صندوق
 • تجدید یا تعویض سفته
 • ارسال سفته به بانک جهت وصول
 • تنزیل سفته (فروش سفته به بانک)
 • نكول سفته
 • صدور سفته جهت تضمین
 • مراحل صدور و ثبت برات
 • تفاوت های چک، سفته و برات

فصل ششم-عملیات حســابداری مربوط به تنخواه گردان، صندوق و بانک
 • حساب صندوق
 • ثبت های حسابداری صندوق كنترل مانده ی واقعی صندوق با دفاتر و ثبت مغایرات مربوطه
 • حساب تنخواه گردان ثبت عملیات مالی در حســاب تنخواه گردان
 • حساب بانک
 • ثبت عملیات مالی در حساب بانک كنتــرل مغایــرات بانكــی و تهیه ی صورت مغایرت بانكی
 • اقلام باز تهیــه ی صــورت مغایــرات بانكــی و محاسبه ی موجودی واقعی
 • مراحل تهیه ی صورت مغایرت بانكی اقلامی كه در دفاتر شــركت یا بانک اشتباه ثبت شده اند
 • ثبت اصلاحــات مغایــرات بانكی در دفاتر شركت
 • روش محاســبه ی موجــودی بانک از مانده دفتر
 • روش محاسبه ی موجودی بانک طبق صورت حساب بانک

  فصل هفتم- اصلاح حساب ها
 • انواع حسابها اصــلاح حســاب ها در طــول دوره ی مالی
 • اصــلاح حســاب ها در پایــان دوره ی مالی
 • تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده
 • فصل هشتم- بستن حساب ها در پایان دوره مالی
 • مفهوم بستن حساب ها بســتن حســاب های موقت در پایان دوره مالی (در مؤسسات خدماتی)
 • بستن حساب های موقت در مؤسسات بازرگانی
 • تهیه ی تراز آزمایشی اختتامی انتقال حســاب های دائمی به ســال بعد
 • افتتاح حســاب های دائمی در ابتدای سال

  فصل نهم- مفروضات و اصول حسابداری
 • مفاهیم اساسی حسابداری
 • مفروضات حسابداری
 • اصول حسابداری
 • میثاق ها یا اصول محدودكننده ویژگی ها و خصوصیات كیفی اطلاعات حسابداری
 • تضاد بین ویژگیهای كیفی اطلاعات حسابداری
 • استانداردهای حسابداری

فصل دهم- به كارگیری رایانه در حسابداری
 • آشنایی با سیستم كامپیوتر
 • ساختار كامپیوتر
 • نرم افزارهای حسابداری زمینه هــای اســتفاده از نرم افزارهای برنامه حسابداری
 • انــواع سیســتم ها و نــرم افزارهــای حسابداری
 • اصول نصب سیستم های مالی ویژگی هــای كاربردی یک نــرم افزار حسابداری
 • اصول ثبت حساب ها
 • ثبت اسناد حسابداری
 • اصول ایجاد شماره سند موقت و دائم
 • وارد كــردن كــد در ثبــت اســناد حسابداری
 • اصول تهیه گزارش های حسابداری
 • گزارش دفتر روزنامه و دفتر كل
 • گزارش تراز كل و ویژه گزارش دفتــر معین یــا كارت معین حسابداری
 • گــزارش دفتــر معیــن (كارت معین) اسناد دریافتنی و پرداختنی
 • گزارش ترازنامه
 • گزارش های دارایی اصول پشتیبانی از سیستم و نگهداری آن
 • رمزگذاری در سیستم
 • ایجاد قفل سخت افزاری

  فصل یازدهم- به كارگیری نرم افزار عملیات حسابداری در EXCEL
 • آشنایی با صفحه گسترده
 • آشنایی با انواع مختلف داده ها ابزارهــا و نوارهای موجــود در صفحه Excel
 

دانلود کتاب :

0 نظرات:

ارسال یک نظر